+1.78% Bitcoin (BTC) 16119.49 EUR
+4.61% Ethereum (ETH) 1196.89 EUR
+4.60% Litecoin (LTC) 75.16 EUR
+1.10% B-Cash (BCH) 108.95 EUR
+2.55% Ethereum (ETH) 0.0749723 BTC
+2.73% Litecoin (LTC) 0.00471266 BTC
-0.44% B-Cash (BCH) 0.0068276 BTC
+1.60% Bitcoin (BTC) 16644.4061 USDC
+0.12% USD Coin (USDC) 0.96 EUR
+1.65% Bitcoin (BTC) 16654.9 USDT
+0.13% Tether (USDT) 0.97 EUR
+2.33% Chainlink (LINK) 7.2 EUR
+0.50% Chainlink (LINK) 0.00045116 BTC
+8.95% Dogecoin (DOGE) 0.1 EUR
+6.99% Dogecoin (DOGE) 0.00000627 BTC
+3.26% Uniswap (UNI) 5.33 EUR
+1.96% Uniswap (UNI) 0.00033532 BTC
+2.10% Cardano (ADA) 0.3 EUR
+0.15% Cardano (ADA) 0.00001906 BTC
+1.15% Tron (TRX) 0.05 EUR
-0.60% Tron (TRX) 0.00000328 BTC
+1.24% Shiba Inu (SHIB) 0.00000893 EUR
+1.73% Zcash (ZEC) 39.16 EUR
0.00% Zcash (ZEC) 0.0024543 BTC
-0.79% Basic Attention Token (BAT) 0.00001379 BTC
+0.50% TradeFlow (TFLOW) 0.05281499 BUSD

Πολιτική AML CTF

Τελευταία ενημέρωση 8 Ιουνίου 2022

 

Παρακάτω θα βρείτε την Πολιτική Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (που αναφέρεται ως Πολιτική AML/CTF) της X Vienas UAB, η οποία διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://x1.gr/. Η X Vienas UAB είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιθουανίας με αριθμό εγγραφής:305937631 και καταχωρημένη διεύθυνση Λεωφ. Ζαλγίριο 90-100, Βίλνιους, LT-09303, Λιθουανία. Η X Vienas UAB, εφεξής μπορεί να αναφέρεται ως "X Vienas UAB", "X1", "Εμείς", "Μας", "Εταιρεία" και "Εμάς" και περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές, τους επενδυτές, τους υπαλλήλους ή άλλα συνδεδεμένα μέρη. Οι όροι "Χρήστης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρονται σε χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://x1.gr/.

 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε απολύτως την απαρέγκλιτη και νομική παροχή υπηρεσιών - γι 'αυτό στόχος μας είναι να ακολουθούμε αυστηρά τους τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, που περιγράφονται στις διαδικασίες μας AML/CFT. Δεδομένων αυτών των πληροφοριών, η X1 εφαρμόζει την παρούσα πολιτική σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 1. ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/843 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
 2. Ο νόμος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τις νομιμοποιήσεις εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες άλλες νομικές κατευθυντήριες γραμμές ή κανονισμοί που γίνονται δεκτοί από την Υπηρεσία Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος υπό το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
 3. κάθε άλλο διεθνές ή τοπικό νόμο και κανονισμό που εφαρμόζεται όπου η X1 μπορεί να εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις της

 

Για την X1 είναι πολύ σημαντικό να αντιστοιχίζει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της με τους κανόνες και τα πρότυπα του κλάδου που ορίζονται στις χώρες όπου μπορεί να δραστηριοποιείται η πλατφόρμα μας. Συμμορφωνόμαστε με όλες τις νομικές απαιτήσεις και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Στόχος μας είναι να αποφύγουμε τη συμμετοχή σε κάθε είδους παράνομη ή εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε τέτοιες ενέργειες.

 

Αυτή η πολιτική καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της X1. Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζοντας τη χρήση των υπηρεσιών μας και την περιήγηση στον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει σε όλα όσα αναφέρονται στους Όρους Χρήσης και σε άλλες σχετικές πολιτικές της X1.

 

Οποιοιδήποτε όροι που για οποιονδήποτε λόγο δεν αναφέρονται αρχικά στο παρόν έγγραφο, θα φέρουν την ίδια ερμηνεία με αυτούς που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης.

 

Ορισμοί
Όταν αναφερόμαστε στους "Ισχύοντες Νόμους", κατανοούμε τον νόμο που ισχύει προς το παρόν στο έδαφος οποιασδήποτε χώρας στην οποία μπορεί να δραστηριοποιείται η Χ1.

 

Όταν αναφερόμαστε σε έναν «Τελικό Πραγματικό Δικαιούχο» εννοούμε:

 1. Το φυσικό πρόσωπο που έχει άμεση ή έμμεση κυριότητα άνω του 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) των μετοχών νομικής οντότητας. Ως «έμμεσο» νοείται το εν λόγω πρόσωπο που έχει την κυριότητα άλλης νομικής οντότητας η οποία, από την άλλη πλευρά, κατέχει εν μέρει ή πλήρως τη νομική οντότητα που πρόκειται να επαληθευτεί, ή παρόμοια ή πιο σύνθετη ιδιοκτησιακή δομή·
 2. Τα κέρδη της νομικής οντότητας δικαιούνται το φυσικό πρόσωπο και υπερβαίνουν το 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) όλων των κερδών.
 3. Όσον αφορά τη διαχείριση της νομικής οντότητας, το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσης μέτοχος, έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να εκλέγει άμεσα ή έμμεσα την εν λόγω διοίκηση. Έχουν επίσης λειτουργίες επίβλεψης.
 4. Είναι σημαντικό να δηλώνεται ότι πάνω από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου στη νομική οντότητα ανήκουν στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο.
 5. Όταν πρόκειται να επηρεάσει τη νομική οντότητα ως αποτέλεσμα συμφωνίας ή άρθρων που σχετίζονται με τη νομική οντότητα, το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα και την ικανότητα να το πράξει.

 

Όταν αναφερόμαστε σε "έγγραφα" στο πλαίσιο της επαλήθευσης/ταυτοποίησης του χρήστη στους Όρους Χρήσης και τις πολιτικές της X1, αναφερόμαστε στα:

 1. έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα οποιουδήποτε και χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση μεταγενέστερων, όπως τα εθνικά δελτία ταυτότητας και τα διαβατήρια, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ταυτότητας που εκδίδεται από την κυβέρνηση·
 2. κάθε έγγραφο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση καταχωρημένης διεύθυνσης φυσικού ή νομικού προσώπου. Αυτές μπορεί να είναι, ενδεικτικά, τραπεζικές καταστάσεις ή λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, ή
 3. κάθε άλλο είδος εγγράφων που μπορεί να κοινοποιείται από την Χ1 που και που·

 

Ως «Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο» αναφερόμαστε σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ο ίδιος ή είναι μέλος της οικογένειας ή στενός συνεργάτης ενός φυσικού προσώπου που λειτουργεί ως:

 1. Αρχηγός Κράτους, Αρχηγός Κυβέρνησης, Υπουργός, Υφυπουργός Και Αναπληρωτής Υπουργός
 2. βουλευτής ή παρόμοια νομοθετικά όργανα
 3. μέλος των διοικητικών οργάνων των πολιτικών κομμάτων,
 4. μέλος ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγματικών δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών οργάνων υψηλού επιπέδου, οι αποφάσεις των οποίων δεν υπόκεινται σε περαιτέρω προσφυγή, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων
 5. μέλος των ελεγκτικών συνεδρίων ή των διοικητικών συμβουλίων των κεντρικών τραπεζών
 6. Πρέσβης, επιτετραμμένος και υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων
 7. μέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων των κρατικών επιχειρήσεων
 8. Διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ισοδύναμη λειτουργία διεθνούς οργανισμού.

 

Χρησιμοποιώντας τον όρο "Κατάλογοι Κυρώσεων" αναφερόμαστε σε κάθε φυσικό πρόσωπο, νομική οντότητα ή ακόμα και σε χώρα για την οποία υπάρχουν υπόνοιες ή εμπλέκονται σε κάθε είδους παράνομες ή εγκληματικές ενέργειες. Όταν μιλάμε για τέτοιους καταλόγους, έχουμε κατά νου εκείνους που παρέχονται από ofac, ΕΕ, ΟΗΕ, HMT.

 

Με τις «Ύποπτες Συναλλαγές» αναφερόμαστε στις ακόλουθες δραστηριότητες. Δεν έχει σημασία αν επιχειρούνται ή εκτελούνται:
    1.Τι εννοούμε με τον όρο χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: πρόκειται για συναλλαγές που αφορούν πρόσωπο που ενεργεί καλή τη πίστει και πρόκειται να συλλεχθούν πλήρως ή εν μέρει από οποιονδήποτε τρομοκράτη ή τρομοκρατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση που μπορεί να εμπλέκεται σε οποιοδήποτε είδος τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ή
    2.Τι ακριβώς είναι η συναλλαγή ασυνήθιστης πολυπλοκότητας: πρόκειται για συναλλαγές σε πρόσωπο που ενεργεί καλή τη πίστει και είναι ασυνήθιστα κατασκευασμένες ή με αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα, ή
    3.Πώς ορίζουμε τον κακόβουλο σκοπό: πρόκειται για συναλλαγές που για ένα πρόσωπο που ενεργεί καλή τη πίστει δεν φαίνονται αληθείς και ειλικρινείς ή έχουν κάποιο είδος υγιούς οικονομικής λογικής, ή
    4.Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπολογίζουμε συναλλαγές οι οποίες, για ένα πρόσωπο που ενεργεί καλή τη πίστει, φαίνεται να κρύβουν εγκληματικές πράξεις στην πραγματικότητα – ο κύριος στόχος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης αυτού του χρηματικού ποσού. Συνήθως οι οργανισμοί που παράγουν τεράστια κέρδη μέσω παράνομων δραστηριοτήτων όπως η πώληση ναρκωτικών, η πώληση όπλων και η εμπορία ανθρώπων χρησιμοποιούν τις διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Υπεύθυνος αναφοράς για ξέπλυμα χρήματος
Προκειμένου οι πολιτικές μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/CTF να συμμορφώνονται με το νόμο, η X1 χρησιμοποιεί τη συνεργασία εξουσιοδοτημένου υπεύθυνου αναφοράς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (MLRO). Μπορούν να μας παρέχουν σχετική νομοθεσία, κανονισμούς, καθώς και αυστηρούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου. Δηλώνουμε ότι το MLRO ενεργεί ανεξάρτητα όταν πρόκειται για τη διόρθωση των πολιτικών μας και μας καθοδηγεί διεξοδικά στη διαδικασία των κανονισμών.

 

Το ίδιο MLRO είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση με τις τοπικές ή διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου, προκειμένου να αποφευχθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

 

Γιατί είναι τόσο σημαντική η επαλήθευση χρήστη;
Όσον αφορά τις συναλλαγές, τις πωλήσεις και τις αγορές κρυπτονομισμάτων, το βιομηχανικό πρότυπο καταφέρνει να καταπολεμήσει τις δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της λεγόμενης Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (CDD). Χρησιμοποιώντας το CDD, η X1 αναμένει από κάθε φυσικό πρόσωπο που εκφράζει το ενδιαφέρον του για συναλλαγές χρημάτων fiat ή crypto στην X1 να αποδείξει την ταυτότητά του με διάφορες μεθόδους επαλήθευσης. Το ίδιο συμβαδεί με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους της αντίστοιχης εταιρείας εάν μια νομική οντότητα θέλει να ανταλλάξει fiat ή crypto στην πλατφόρμα X1.

Ακολουθούμε αυστηρά τους κανόνες Know Your Customer (KYC) για την γνωριμία με τον πελάτη μας. Αναμένουμε από κάθε χρήστη να παρουσιάσει τα απαιτούμενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας όταν του ζητηθεί. Για τους σκοπούς της επαλήθευσης, ενδέχεται να βασιστούμε σε αδειοδοτημένες και επαγγελματικές υπηρεσίες τρίτων για να μας βοηθήσουν να πιστοποιήσουμε τα έγγραφα ταυτότητας που έχει παράσχει ο χρήστης.

 

Αφού περάσει τη διαδικασία επαλήθευσης, κάθε πελάτης μπορεί να συναλλάσσεται fiat ή crypto στην πλατφόρμα X1 μόνο όταν χρησιμοποιεί τραπεζικές κάρτες ή λογαριασμούς υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος μόνο στο όνομά του.

 

Η διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εκτελεί συναλλαγές fiat ή crypto χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα X1. Για να γίνει αυτό, πρώτα κάθε φυσικό πρόσωπο πρέπει να ταυτοποιείται. Αυτό γίνεται παρέχοντας απλώς τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. το ονοματεπώνυμό τους
 2. την ημερομηνία γέννησής τους
 3. τη διεύθυνση κατοικίας τους
 4. δελτίο ταυτότητας ή διεθνές διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου που εκδίδεται από την κυβέρνηση και έχει τη φωτογραφία, την ημερομηνία γέννησης και τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησής του
 5. ενδέχεται να σας ζητήσουμε να αποδείξετε τη διεύθυνση διαμονής σας παρέχοντας λογαριασμό υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό λογαριασμό που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3 μήνες κατά τη στιγμή της διαδικασίας επαλήθευσης.
 6. θα θέλαμε επίσης να παράσχετε μια φωτογραφία σας που κρατά το έγγραφο ταυτοποίησής σας που έχει επίσης τη φωτογραφία σας.

 

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να προέρχεται από τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου. Εάν το κρίνουμε σκόπιμο, η X1 μπορεί επίσης να ζητήσει:

    1.να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων και του πλούτου σας,
    2.να μας ενημερώσετε για τους λόγους πίσω από την απόφασή σας να εκτελέσετε την επιθυμητή συναλλαγή.
    3.μπορούμε να ενισχύσουμε την παρακολούθηση των επιχειρηματικών μας σχέσεων αυξάνοντας τον εφαρμοσμένο έλεγχο. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μοτίβα συναλλαγών που θεωρούμε ότι χρειάζονται περαιτέρω εξέταση.

 

Διαδικασία Ταυτοποίησης Νομικών Προσώπων και Τελικών Πραγματικών Δικαιούχων
Γενικές πληροφορίες ταυτότητας
Δηλώνουμε ότι κάθε νομική οντότητα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες X1 μόνο αφού περάσει με επιτυχία τη διαδικασία επαλήθευσης. Εάν η οντότητα θα ήθελε να πραγματοποιήσει συναλλαγές με fiat ή crypto, είναι υποχρεωτικό να περάσει από τη διαδικασία επαλήθευσης. Για να ξεκινήσετε αυτήν τη διαδικασία, γράψτε στο [email protected]

 

Απαιτούμε:

 • όνομα
 • αριθμό μητρώου σε οποιοδήποτε εθνικό μητρώο
 • νομική μορφή σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγγραφής
 • διεύθυνση της εταιρικής έδρας και διεύθυνση της διοίκησης
 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • άρθρα/ιδρυτικό έγγραφο
 • Κατάσταση Τραπεζικού Λογαριασμού όχι μεγαλύτερη των 3 μηνών στην οποία αναφέρεται η Διεύθυνση εταιρείας.

 

Ορισμένα από τα πρόσθετα μέτρα επαλήθευσης
Βασιζόμαστε στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη (CDD) - έτσι, με όλο το σεβασμό προς τις επιχειρήσεις, εφαρμόζουμε περαιτέρω τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

 • απαιτούμε να λάβουμε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, τον πραγματικό δικαιούχο ή το πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο – πρακτικά οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον λογαριασμό X1,
 • μπορούμε επίσης να ζητήσουμε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ουσία της επιχειρηματικής σχέσης
 • ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων και τον πλούτο του χρήστη, του πραγματικού δικαιούχου ή του πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου,
 • μπορούμε να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο λόγος πίσω από την απόφαση εκτέλεσης της ακόλουθης συναλλαγής,
 • μπορούμε να ζητήσουμε την έγκριση ανώτερου διευθυντή προκειμένου να καθιερώσουμε ή να συνεχίσουμε την εκτέλεση της εν λόγω συναλλαγής,
 • μπορούμε να ενισχύσουμε τον έλεγχο και την παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης αυξάνοντας τις ελεγκτικές δραστηριότητες καθώς και επιλέγοντας ορισμένα πρότυπα συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης.

 

Πρόσωπα με πρόσβαση στον εταιρικό λογαριασμό στην X1
Εάν εκπροσωπείτε μια νομική οντότητα, τότε η X1 θα θέλει μια υπογεγραμμένη επιστολή από το διοικητικό συμβούλιο, τον CEO, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τον έλεγχο - με την παρούσα επιστολή η νομική οντότητα θα υποδείξει ποιος ακριβώς έχει το δικαίωμα να λειτουργεί με τον λογαριασμό X1 για λογαριασμό της εταιρείας. Σε αυτή την επιστολή ενδέχεται να ζητήσουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 1. το πλήρες όνομα κάθε εμπόρου
 2. το ρόλο της εταιρείας
 3. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εμπόρου
 4. τη διεύθυνση του εμπόρου
 5. την ιθαγένεια του εμπόρου·
 6. τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς X1 που μπορεί να έχει ο έμπορος·
 7. και σαρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εμπόρου που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση.

 

Απόλυτοι Πραγματικοί Δικαιούχοι
Εμείς στην X1 δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ταυτότητα του ατόμου που έχει τον τελικό αποτελεσματικό έλεγχο της νομικής οντότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με όλους τους πραγματικούς δικαιούχους. Οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. ονοματεπώνυμο·
 2. την ιθαγένεια ή τις εθνικότητες που κατέχονται·
 3. έγγραφο αναγνώρισης με φωτογραφία·
 4. απόδειξη διεύθυνσης.

 

Δεν θέλουμε να το ρισκάρουμε - καθώς είμαστε ιδιαίτερα επιμελείς, ενδέχεται να αναπτύξουμε κάποια επιπλέον μέτρα ασφαλείας ως χρήση τρίτων παρόχων ελέγχου σε περίπτωση:

 1. τη δομή του οργανισμού όπου υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ιδιοκτησίας·
 2. τη δομή του οργανισμού σε διάφορες δικαιοδοσίες, Και
 3. όταν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά έγγραφα που χρήζουν απόδειξης της κυριότητας της νομικής οντότητας

 

Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια νομική οντότητα ανήκει στην πραγματικότητα σε μια άλλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι η X1 θα απαιτήσει επίσης τα εξής:

 1. όνομα της κατέχουσας νομικής οντότητας
 2. τον εγγεγραμμένο αριθμό του ιδίου φορέα σε οποιοδήποτε εθνικό μητρώο
 3. νομική μορφή σύμφωνα με το δίκαιο του τόπου εγγραφής της ίδιας νομικής οντότητας
 4. διεύθυνση της εταιρείας και διεύθυνση διαχείρισης της ίδιας νομικής οντότητας
 5. τα στοιχεία που απαιτούνται από τις UBOs όπως ανωτέρω, σε σχέση με τους εταιρικούς "εκπροσώπους".

 

Έλεγχος των καταλόγων κυρώσεων:
Η X1 απαγορεύεται να εκτελεί συναλλαγές με άτομα, εταιρείες ή χώρες που βρίσκονται σε καταλόγους κυρώσεων. Οι κατάλογοι αυτοί παρέχονται από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC) και άλλες κυβερνήσεις και οργανισμούς.

 

Διαλογή/Έλεγχος Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων
Ένας από τους στόχους μας είναι να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα μεταξύ των χρηστών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν βασιζόμαστε απλώς μόνο σε δηλώσεις ταυτοποίησης που παρέχονται από τον χρήστη, αλλά και στον έλεγχο από εμάς όλων των μεμονωμένων κατόχων λογαριασμών. Επιθεωρούμε επίσης κάθε άτομο που έχει πρόσβαση σε εταιρικό λογαριασμό σε διάφορες εγχώριες και διεθνείς λίστες PEP.

 

Πότε περιορίζουμε ή αρνούμαστε υπηρεσίες;
Η X1 διατηρεί το δικαίωμα να υποβαθμίσει ή να απαγορεύσει οποιονδήποτε χρήστη για τον οποίο πιστεύουμε ότι έχει παράσχει ανεπαρκείς ή λανθασμένες προσωπικές πληροφορίες ή ο οποίος έτυχε να συμπεριληφθεί σε κατάλογο κυρώσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκείς για τις ανάγκες των συναλλαγών. Διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε την κατάλληλη επαλήθευση για κάθε πελάτη. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση μπορούμε να τερματίσουμε την εγγραφή ενός χρήστη εάν υπάρχουν οι προαναφερθείσες περιπτώσεις. Στη συνέχεια, ενδέχεται να εκφράσουμε την απαίτηση πρόσθετης επαλήθευσης ταυτότητας.

 

Εάν υποπτευόμαστε ότι ένας λογαριασμός είναι εγγεγραμμένος και λειτουργεί με ψεύτικο όνομα, τότε η X1 διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τελικά και αμέσως την εγγραφή του εν λόγω λογαριασμού. Η X1 δεν χρειάζεται να ενημερώσει τον χρήστη εκ των προτέρων για ενέργειες αυτού του είδους.

 

Είναι σημαντικό για εσάς να γνωρίζετε ότι η X1 διατηρεί το δικαίωμά του να ζητά περιστασιακά από τους χρήστες να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους για άλλη μια φορά, καθώς υποψιαζόμαστε και γινόμαστε μάρτυρες κάποιου είδους ασυνήθιστης δραστηριότητας σχετικά με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας. Παρόλο που έχετε ήδη περάσει τη διαδικασία επαλήθευσης κάποια στιγμή, αυτό δεν σημαίνει τελικά ότι δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητηθεί να περάσετε από τη διαδικασία επαλήθευσης για άλλη μια φορά.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ιθαγένειας, χώρας ή τόπου διαμονής, η X1 μπορεί να εφαρμόσει διάφορα περιοριστικά επίπεδα επαλήθευσης. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα του χρήστη να αποσύρει ή να καταθέσει τα χρήματά του στην πλατφόρμα μας. Σε περίπτωση απώλειας οποιουδήποτε είδους, η X1 δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη.

 

Εάν η ομάδα X1 υποπτεύεται οποιοδήποτε είδος ύποπτης ή παράνομης δραστηριότητας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας, διατηρούμε το δικαίωμα να τον τερματίσουμε, να τον κλείσουμε ή να επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης, η X1 αφαιρείται από πιθανή νομική ευθύνη σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης συμμετέχει σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους.

 

Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες
Συλλέγουμε, μοιραζόμαστε και αποθηκεύουμε κάθε είδους ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες με μεγάλη έμφαση σε αυστηρά και εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας. Είναι σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου X1.

 

Παρακολούθηση, ανάλυση και αναφορά δραστηριότητας χρήστη
Με την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών X1 διατηρείται το δικαίωμα παρακολούθησης και ανάλυσης της δραστηριότητας των χρηστών σύμφωνα με τις πολιτικές ΚΞΧ/CTF. Η X1 εκτελεί διάφορες ενέργειες, όπως η καταγραφή δεδομένων, η τήρηση αρχείων, η διαχείριση ερευνών. Ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 

  1.διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε και να εξετάζουμε προσεκτικά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται τόσο με τεχνητή νοημοσύνη, όπως αλγορίθμους, στατιστικές αναλύσεις και ταξινόμηση όσο και με ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορεί να το κάνουμε αν υποπτευόμαστε ότι οι συναλλαγές είναι:

  • Ασυνήθιστου ή άσκοπα πολύπλοκου χαρακτήρα.
  • Ασυνήθιστα μεγάλου ποσού.
  • Εάν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με ασυνήθιστο τρόπο,
  • Εάν οι συναλλαγές δεν έχουν οικονομικό ή νόμιμο σκοπό,

 

    1.ελέγχουμε καθημερινά τους χρήστες με βάση αναγνωρισμένες "μαύρες λίστες" (π.χ. OFAC), όπως περιγράφεται παραπάνω.
  2.διατηρούμε το δικαίωμα να θέτουμε τους χρήστες σε παρακολούθηση και σε λίστες που αρνούνται χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας.
    3.εάν πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξει μια υπόθεση για περαιτέρω έρευνα
    4.ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες εάν πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλες και χρειάζονται για την εκτέλεση των μέτρων ασφαλείας μας.
    5.ενδέχεται να αποστέλλουμε εσωτερικές πληροφορίες εάν χρειάζεται
    6.συμπλήρωση των νομικών εκθέσεων, κατά περίπτωση
    7.θα μπορούσαμε να υποκύπτουμε σε υποθέσεις και διαχείριση εγγράφων, εάν χρειαστεί

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρακολουθούμε όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε οποιονδήποτε χρήστη ή την ασυνήθιστη και ύποπτη δραστηριότητά του στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου μέσω του MLRO. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτούμε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούμε στο μέλλον. Εάν γίνουμε μάρτυρες παράξενης, ασυνήθιστης ή παράνομης δραστηριότητας σχετικά με τον λογαριασμό ενός χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε και να κλείσουμε αυτόν τον λογαριασμό χωρίς να ενημερώσουμε προηγουμένως τον χρήστη για τις προθέσεις μας να το πράξουμε. Όλα αυτά τα μέτρα ακολουθούνται αυστηρά από την X1 προκειμένου να σταματήσει η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα μέσω της πλατφόρμας μας.

 

Προσέγγιση βάσει κινδύνου
Η X1 υιοθετεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οποιασδήποτε άλλης μορφής παράνομης δραστηριότητας. Δηλώνουμε ότι οι περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου θα τύχουν της μεγαλύτερης προσοχής κατά την περαιτέρω εξέταση και τη στενότερη επιθεώρηση. Με όλα αυτά που ειπώθηκαν, η X1 διατηρεί το δικαίωμα να κατατάσσει τους χρήστες της σε διαφορετικά προφίλ και λίστες που βασίζονται στον κίνδυνο. Για να γίνει αυτό, λαμβάνουμε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

 1. κατά πόσον οι δεδομένες πληροφορίες είναι επαρκείς
 2. Φύση των επιχειρηματικών/επαγγελματικών δραστηριοτήτων του χρήστη, Ή
 3. έγγραφα καθοδήγησης που κυκλοφόρησαν από διάφορες κυβερνητικές και διακυβερνητικές οργανώσεις.

 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τι θεωρούμε μια περίπτωση ύψιστης προτεραιότητας: εάν είστε φυσικό πρόσωπο από τρίτη χώρα ή κατοικία υψηλού κινδύνου. εάν είστε κάτοχος εταιρικού λογαριασμού από μια επιχείρηση με σύνθετη ιδιοκτησία που καθιστά δύσκολο για εμάς να αναγνωρίσουμε την ταυτότητα του Τελικού Πραγματικού Δικαιούχου κ.λπ.

 

Η X1 διατηρεί αυτήν την κατηγοριοποίηση κινδύνου ιδιωτική. Είναι εμπιστευτικό και η X1 διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την κατάσταση οποιουδήποτε χρήστη όταν πρόκειται για την καταχώρισή του σε μια συγκεκριμένη λίστα υψηλού κινδύνου. Οι χρήστες δεν αναμένεται να αποκτήσουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν αυτή την ταξινόμηση από την X1. Από την άλλη, η X1 μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες αυτού του είδους στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου εάν υποπτευόμαστε ή γινόμαστε μάρτυρες ύποπτης ή παράνομης δραστηριότητας σχετικά με τον λογαριασμό σας ή τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

 

Τροποποιήσεις και πρόσθετες ενημερώσεις πολιτικής
Η παρούσα πολιτική AML/CTF μπορεί να αναθεωρείται περιοδικά, να ενημερώνεται, να τροποποιείται και να αναθεωρείται. Το αναθεωρημένο σχέδιο θα αναρτηθεί στις https://x1.gr/ και θα αντικατοπτρίζει την τροποποιημένη ημερομηνία των όρων. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγχει περιοδικά στον ιστότοπό μας εάν υπάρχουν αλλαγές ή ενημερώσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική. Εάν ένας χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, τότε υποθέτουμε ότι έχει συμφωνήσει με την τελευταία έκδοση αυτής της πολιτικής.

 

Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]